Διεύθυνση ΚΕΠ

Δήμος Ανατολικής Σάμου | Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σάμου

 

Η Διεύθυνση ΚΕΠ, σε εφαρμογή των άρθρων 186 & 257,του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010(Νόμος Καλλικράτη) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας(ΟΕΥ) του Δήμου (ΦΕΚ 864/Α/10-04-2013), έχει ως βασικό στόχο την παροχή διοικητικών πληροφοριών για την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

Εκδίδει σχετικά δελτία τύπου και τα προωθεί στα τοπικά ΜΜΕ, αναρτώντας τα παράλληλα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, διαχέοντας άμεσα την πληροφόρηση στους πολίτες. Η Διεύθυνση στα κύρια καθήκοντά της έχει επίσης την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης(ΕΚΕ), των τεσσάρων (4) ΚΕΠ του Δήμου που λειτουργούν ως ανεξάρτητα τμήματα στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων της:

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: ΛΕΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθήκοντα Τμήματος:

1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες των ΚΕΠ με τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά.

2) Εφοδιάζει τους πολίτες με πληροφοριακά ή άλλο έντυπο υλικό (π.χ. Υπεύθυνες δηλώσεις, Εξουσιοδοτήσεις, αιτήσεις προς τα τμήματα του Δήμου).

3) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου (οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΚΕΠ), ελέγχει την πληρότητα τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

4) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

5) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοση τους στους πολίτες, είτε με ταχυδρομική αποστολή, είτε ιδιόχειρα, μέσω του ΚΕΠ.

6) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ όπως επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας ανηλίκων, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κτλ.

7) Υποδέχεται αιτήσεις πολιτών μέσω της Διαδικτυακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ” www.ermis.gov.gr και του κεντρικού Πανελλαδικού Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 1502, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΚΕΠ. Εκτελεί τις διαδικασίες σχετικές με τα ψηφιακά πιστοποιητικά της Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ” (π.χ. ψηφιακές υπογραφές).

8) Εξυπηρετεί παράλληλα και τα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων που κατατίθενται στο ΚΕΠ (0316) στην πόλη της Σάμου, που λειτουργεί και ως ΕΚΕ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης www.eu-go.gr), σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΦΕΚ 1561/β/23-09-2010.

Αποκεντρωμένα Τμήματα:

 

 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών - Πυθαγόρειο

Προϊστάμενος: ΛΕΚΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθήκοντα Τμήματος:

1) Παραλαμβάνει τα αιτήματα των πολιτών και τα δικαιολογητικά τους από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ελέγχει την πληρότητα των αντίστοιχων φακέλων και σε περιπτώσεις λαθών ή ελλείψεων στους φακέλους, επικοινωνεί με τους πολίτες για τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις, αντίστοιχα.

2) Προωθεί τα αιτήματα για την διεκπεραίωσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες με τον καταλληλότερο τρόπο (π.χ. Ταχυδρομικά, με FAX, με επιτόπου επίδοση, ηλεκτρονικά). Οργανώνει, ομαδοποιεί και καταγράφει σε καταστάσεις την αποστολή φακέλων. Αρχειοθετεί τις καταστάσεις αποστολής των ταχυδρομικών εξόδων και ενημερώνει ηλεκτρονικά το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του συστήματος σύμφωνα με την σύμβαση διεκπεραίωσης αλληλογραφίας μεταξύ ΥΠΕΣ-ΕΛΤΑ ΑΕ. Ελέγχει την ενημέρωση του συστήματος καταγραφής των ταχυδρομικών εξόδων και των άλλων ΚΕΠ ευθύνης της. Αρχειοθετεί τα έξοδα/έτος για έλεγχο όποτε χρειαστεί.

3) Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης, επικοινωνώντας όταν απαιτείται με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μεριμνά για την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Αρχειοθετεί, όπου απαιτείται, τα αιτήματα των πολιτών.

4) Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις Υπηρεσίες, ενημερώνει σχετικά το Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ και τα διαβιβάζει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των Πολιτών για την παράδοση τους στους πολίτες.

5) Συγκεντρώνει, ελέγχει, ομαδοποιεί και διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες δικαιολογητικά μαζικών εργασιών που εκτελούν τα ΚΕΠ (π.χ. Έκδοση Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ, ταχυδρομικές χρεώσεις των ΚΕΠ, έκδοση δελτίων κοινωνικού τουρισμού).

6) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου της.

Στα ΚΕΠ ο πολίτης μπορεί:

 • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • να καταθέσει αιτήσεις και να παραλάβει έγγραφα για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δήμου και του Δημοσίου για όσες είναι πιστοποιημένες με σχετικές ΚΥΑ (κοινές υπουργικές αποφάσεις) μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, με τις οποίες ΚΥΑ καθορίζονται οι διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ.

Δημοφιλείς υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ:

 • Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης (on-line μέσω του συστήματος του Εθνικού δημοτολογίου.
 • Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.
 • Χορήγηση αντιγράφων ποινικού μητρώου.
 • Έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης τύπου Α&Β καθώς και μία σειρά διαδικασιών σε επικοινωνία με τα Στρατολογικά γραφεία της χώρας.
 • Μεταβιβάσεις ΙΧΕ αυτοκινήτων και δικύκλων.
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης.
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας.
 • Διαδικασίες που αφορούν τον ΟΑΕΔ.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ.
 • Έκδοση παραβόλων του Δημοσίου ηλεκτρονικά (e- παράβολο).
 • Διαδικασίες που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία ΔΗΜΟΣΙΟ- ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ και ΟΓΑ.
 • Επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων και θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής.
 • Χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Σάμου:

Στο Δήμο Ανατολικής Σάμου λειτουργούν δύο (2) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Το κεντρικό στην πόλη της Σάμου και ένα  περιφερειακό στην  έδρα της  Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου με την μορφή αυτοδύναμου τμήματος.

Στο Κ.Ε.Π. (316) της Πόλεως Σάμου, εφαρμόζεται συνεχές ωράριο λειτουργίας (καθημερινά 08:00 - 19:30 και Σάββατο 08:00 – 13:30).

Στο Κ.Ε..Π (0099) του Πυθαγορείου εφαρμόζεται 5νθήμερο ωράριο λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή. 07:30 – 15:30.