Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμου» κατόπιν συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των πρώην δήμων Βαθέος, Πυθαγορείου, Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συστατικής πράξης το νομικό πρόσωπο Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμου» διοικείται από δέκα τρία (13) μέλη ως εξής:

α) επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων (2) προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β) Δυο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Ένα εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Τρεις δημότες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Αρμοδιότητα του Οργανισμού είναι:

Η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, η πρόσληψη και αποζημίωση των καθαριστριών και των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, η ανάθεση της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων και η διαχείριση των εσόδων τους, αποδοχή των δωρεών καθώς και η λήψη κάθε μέτρου που αποσκοπεί στην στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολείων.

Δράσεις

Αίτημα προς την Α/θμια Εκπαίδευση Νομού Σάμου για την επιμόρφωση των διευθυντών και των προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων σε θέματα διοικητικά και οικονομικά.

Ενημέρωση των σχολείων σε θέματα σχετικά με τους κανόνες υγιεινής των κύριων, βοηθητικών και κοινοχρήστων χώρων, κυλικείων των σχολείων καθώς και των χώρων σίτισης των ολοήμερων σχολείων.

Διοργάνωση κατασκηνωτικού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Παράρτημα Καρλοβάσου.

Ενημέρωση των σχολείων για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι των μεταδοτικών νοσημάτων.

Ενημέρωση των σχολείων για την σύνταξη πρωτόκολλων καταστροφής αχρήστων υλικών.

Παραχώρηση σχολικών κτιρίων σε τοπικούς φορείς των σχολικών κτιρίων για δημιουργία εκδηλώσεων.

Ενημέρωση των σχολείων για την φιλοξενία μαθητών της Σάμου στην Κύπρο.

Αίτημα για ένταξη των σχολείων στο αναβαθμισμένο σύστημα επικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΧΙΣ ιι».

Προθεσμία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο είναι από 1 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Πρόεδρος)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γραμματέας)

ΣΠΑΖΟΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)

ΓΑΝΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Μέλος)

ΤΡΙΧΕΙΛΗ ΑΛΙΚΗ (Μέλος)

ΤΖΟΓΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μέλος)

ΛΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Μέλος)

ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (Μέλος)

ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος)

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Μέλος)

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Μέλος)

ΑΞΙΩΤΟΥ ΑΛΜΗΝΗ(Μέλος)

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ(Μέλος)

ΒΙΛΑΝΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Μέλος)