Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμου» και έδρα την έδρα του Δήμου Σάμου.

Προέρχεται από τη συγχώνευση των ακόλουθων Σχολικών Επιτροπών:
• Σχολική Επιτροπή Μαυρογένειου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Π.Α.Λ) Σάμου.
• 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου − 2ου Γυμνασίου Σάμου και ΙΕΚ.
• Σχολική επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελμα− τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)
• Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Σάμου.
• Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Πυθαγορείου.

To Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:

α) επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων (2) προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β) Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων του Δήμου, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτερο− βάθμιας εκπαίδευσης.

δ) έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προ− τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

ε) Δυο(2)δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων.

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

1) η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ− γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι− μων υλικών κ.λπ.).

2) η αμοιβή καθαριστριών

3) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

4) η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

5) η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)
ΣΚΑΛΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Αντιπρόεδρος)
ΜΑΜΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ 
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δηµότης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δηµότης
ΒΑΚΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ 
ΚΟΝΤΗ ΕΦΗ
ΚΟΛΟΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΑΪΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ