Σαμιακή Αρωγή

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ− ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ»

Προέρχεται από τη συγχώνευση των ακόλουθων Ν.Π.Δ.Δ.:
• Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Βαθέος (Φ.Ε.Κ. 936/17−11−1982/τ.Β ́)
• Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Καρλοβασίων (Φ.Ε.Κ. 777/1−11−1984/τ.Β ́)
• Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δημοτικής Αλληλεγγύης Δήμου Πυθαγορείου

Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

β) Ο Πρόεδρος αυτού

Το Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ", διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η σύνθεση του οποίου αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, βάσει του άρθρου 240 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006 − Κ.Δ.Κ. τα οποία είναι:

α) επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων (2) προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου εφ’ όσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους

γ) Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου των οποίων η επαγγελματική και επιστημονική ιδιότητα, η εξειδικευμένη γνώση και η κοινωνική δραστηριότητα είναι συναφείς με το αντικείμενο του οργανισμού και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τα δεκατρία (13) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. μαζί με τους αναπληρωτές τους δύο από τα οποία ορίζονται από τη μειοψηφία και κατόπιν εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σκοποί του Οργανισμού ανά τομέα δράσης είναι:

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

1) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών δομών, όπως βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων, κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2) Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο− χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως η δημιουργία και λειτουργία δημοτικών και κοινο− τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3) ανάπτυξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

4) Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ− μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

5) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των κοινωφελών στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

6) Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας, υγιεινής και πρόληψης.

7) Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, γηροκο− μείων, Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η. κ.α.

8) Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ− γράμματα και δράσεις Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης και Ημερήσιας Φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, Βοήθειας στο Σπίτι, Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρων Ημερήσιας φροντίδας, Κέντρων για ΑΜΕΑ, ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, αναψυχής ατόμων με αναπηρία κ.α.

9) Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

10) Η συμμετοχή ως αναδόχου έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Τομέας Περιβάλλοντος

1) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2) Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

3) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων π.χ. για τον ποιοτικό έλεγχο τον πόσιμου νερού, τον ποιοτικό έλεγχο των αδρανών υλικών κ.α.

4) Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

5) Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6) Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της πάσης φύσεως ρύπανσης του Δήμου

7) Η αξιοποίηση και διαχείριση των ιαματικών πηγών.

8) Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και η προώθηση της χρήσης τους για την εξοικονόμηση ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοκλιματικές εφαρμογές σε κτίρια κ.α.)

9) Η προώθηση δράσεων αναδάσωσης σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες, τις οικολογικές οργανώσεις και τα σχολεία.

10) Η συμμετοχή ως αναδόχου έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικών δράσεων.

11) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής αγωγής και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

12) Η δημιουργία περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου για τον έλεγχο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και την καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας του νησιού

13) Η επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιοτριβείων μέσα από σύγχρονες εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης και διάθεσή τους για λίπανση και αναδάσωση.

14) Η προστασία των θαλασσών και των ακτών, μέσα από δομές παρακολούθησης και πρόληψης, όπως είναι η δημιουργία θαλάσσιου παρατηρητηρίου, η ενίσχυση με σκάφος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις.

15) Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των ορεινών όγκων, των υδροβιότοπων, των μονοπατιών, των σπηλαίων, των οικοσυστημάτων και άλλων αξιόλογων περιοχών του νησιού.

16) Η αποτύπωση και ανάδειξη της πλούσιας φυτικής και ζωικής βιοποικιλότητας του νησιού.

17) Η ίδρυση και λειτουργία εμφιαλωτηρίων νερού.

Άλλοι επιδιωκόμενοι σκοποί

1) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, καινοτομίας, επικοινωνιών, τεχνολογίας και κοινωνίας της πληροφορίας, όπως ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, οπτικές ίνες, ψηφιοποίηση δεδομένων, ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης, mobile government και διαδραστικά συστήματα εικονικής περιήγησης και προβολής για την παροχή πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών κ.α.

2) Η συμμετοχή ως αναδόχου έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογίας και προώθησης των εφαρμογών της κοινωνίας της πληροφορίας.

3) Η δημιουργία και εκμετάλλευση αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών.

4) Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπό− γειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης.

5) Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση κτιρίων, οικοπέδων και άλλων χώρων.

6) Η αγορά ή η ενοικίαση πλοίων και λοιπών πλωτών και εναέριων μέσων, καθώς και η εκμετάλλευσή τους για την προώθηση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών.

Πατσίδης Κυριάκος (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Μαστροκωνσταντή –Λαθούρα Μαριάνθη (Αντιπρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Τσερέ-Πυργιώτου Ζωή (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Ανδρεάδου Σουλτάνα Άννη (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Καβαδάκης Ευστράτιος (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Θάνος Στυλιανός (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Σαρρηγεωργίου Θεανώ (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Παπακωσταντή Μαριάνθη (Μέλος-Δημότης)

Πανουράκη –Κονδύλη Μαρία (Μέλος-Δημότης)

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα (Μέλος-Δημότης)

Ροδίτη Μαρία (Μέλος-Δημότης)

Ρουμελιώτη Ξανθή (Μέλος-Δημότης)

Ζαρκάδη Μαρία (Μέλος-Εκπρόσωπος Εργαζομένων)