Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ−ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ», συντομογραφικά «Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ.−ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» και έδρα την πόλη της Σάμου.

Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

β) Ο Πρόεδρος αυτού

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ., διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η σύνθεση του οποίου αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, βάσει του άρθρου 240 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006−Κ.Δ.Κ. τα οποία είναι:

α) επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων (2) προ− έρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου εφ’ όσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους

γ) Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου των οποίων η επαγγελματική και επιστημονική ιδιότητα, η εξειδικευμένη γνώση και η κοινωνική δραστηριότητα είναι συναφείς με το αντικείμενο του οργανισμού και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σκοποί του Οργανισμού είναι:

α) Η προβολή του Δήμου Σάμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Η συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες με θέμα τον Τουρισμό.

γ) Η προστασία και η ανάπτυξη του τουρισμού.

δ) Η προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης δράσεων εξυγίανσης του τουριστικού κυκλώματος.

Ειδικότερα: Οι σκοποί μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

1) Η συμμετοχή του ΝΠΔΔ ως αναδόχου έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για τον τουρισμό και τη συμμετοχή σε δίκτυα τουριστικών δράσεων και εκδηλώσεων.

2) Η ανάδειξη, η διατήρηση και η διάδοση της ιδιαίτε− ρης τουριστικής ταυτότητας της Σάμου.

3) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων και η οργάνωση της φιλοξενίας αποστολών με θεματική τον τουρισμό.

4) Η ενεργοποίηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο του τουρισμού.

5) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού.

6) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών δυνατοτήτων και των σύγχρονων δράσεων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη συνύπαρξη πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων καθώς και η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων τουρισμού.

7) Η προώθηση ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8) Η διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων για την προώθηση της δυναμικής του τόπου.

9) Η δημιουργία και ανάπτυξη εναλλακτικών και νέων μορφών τουρισμού (αθλητικός, επιστημονικός, συνεδρι− ακός, μαθητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός κ.λπ.) σε συνεργασία ειδικούς κατά περίπτωση φορείς.

10) Η ανάπτυξη ενημερωτικών δράσεων και γενικά κάθε μορφής ενεργειών για τη διατήρηση και προβολή της παράδοσης της Σάμου.

11) Η διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων για την ενημέρωση και την αναβάθμιση των δομών κάθε είδους που αφορούν το τουρισμό.

12) Η χρηματοδότηση και υλοποίηση εκδόσεων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Σάμου.

13) Η προώθηση ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

14) Συνεργασία με άλλα ΝΠΔΔ, τον Δήμο και παρα− γωγικούς φορείς της Σάμου για θέματα που συνάδουν με τους σκοπούς του ΝΠΔΔ.

Αγγελόπουλος Μιχάλης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)

Καζόγλου Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)

Γρύλλου Βασιλική (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Βασιλείου Μάριος (Μέλος-Δημότης)

Κυριαζής Δημήτριος (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Χατζηανδρέου Δέσποινα (Μέλος-Δημότης)

Μαυρατζώτης Ελισσαίος (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Ισιδώρου Εμμανουήλ (Μέλος-Δημότης)

Βολακάκης Δημήτριος (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Μάης Στέλιος (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)

Κληρονόμου Νικόλαος (Μέλος-Δημότης)

Στεφανής Νικόλαος (Μέλος-Δημοτικός Σύμβουλος)