Δ.Ο.Π.Π.ΟΝ.Α.Σ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ», συντομογραφικά «Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.» και έδρα την πόλη της Σάμου, έδρα του Δήμου Σάμου.

Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

β) Ο Πρόεδρος αυτού

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ., διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η σύνθεση του οποίου αποτελείται από δεκα− τρία (13) μέλη, βάσει του άρθρου 240 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006 − Κ.Δ.Κ. τα οποία είναι:

α) επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων (2) προ− έρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου εφ’ όσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους

γ) Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου των οποίων η επαγγελματική και επιστημονική ιδιότητα, η εξειδικευμένη γνώση και η κοινωνική δραστη− ριότητα είναι συναφείς με προς το αντικείμενο του ορ− γανισμού και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκοποί του Οργανισμού ανά τομέα δράσης είναι:

Τομέας Πολιτισμού

1) Η ανάδειξη, η διατήρηση και η διάδοση της ιδιαί− τερης πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς της Σάμου στον Αιγιακό χώρο.

2) Η ανάπτυξη και η εφαρμογή κάθε μορφής πνευμα− τικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Δήμου Σάμου, ανά τομέα πολιτι− στικής δράσης, που συμβάλλει στην πολιτιστική ανα− βάθμιση του Δήμου Σάμου.

3) Η διοργάνωση και εκτέλεση πολιτιστικών δραστη− ριοτήτων και συναντήσεων, εκδηλώσεων λόγου και τέχνης, συναυλιών, θεματικών φεστιβάλ, γιορτών σα− μιώτικου κρασιού και τοπικών προϊόντων, θεατρικών παραστάσεων, συναντήσεων ερασιτεχνικών θεατρικών θιάσων και κινηματογράφου και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών χορωδιών και φιλαρμονικών και η παρουσίαση εκθέσεων εικαστικών τεχνών και παραδοσιακών και σύγχρονων μουσικών συγκροτημάτων.

5) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ωδείων και μου− σικών σχολών με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μουσικής εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της μουσικής παιδείας και την ανάδειξη νέων μουσικών ταλέντων.

6) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων στα πλαίσια εορτασμού των εθνικών επετείων, των κορυ− φαίων τοπικών και θρησκευτικών εορτών, καθώς και η οργάνωση της φιλοξενίας κατά την επίσκεψη διακεκρι− μένων προσώπων, όπως αρχηγοί κρατών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος κ.α.

7) Η οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών φορέων και συλ− λόγων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8) Η ενίσχυση της εγχώριας πολιτιστικής δημιουργίας και η διευκόλυνση προβολής του έργου των Σαμίων καλλιτεχνών.

9) Η καταγραφή και συντήρηση των υφιστάμενων πο− λιτιστικών υποδομών, καθώς και η προώθηση έργων βελτίωσης και ανάπτυξης τους, για την παραγωγή και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

10) Η συμμετοχή ως αναδόχου έργου σε συγχρηματο− δοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για τον πολιτισμό και τη συμμετοχή σε πολιτιστικά δίκτυα.

11) Η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης, της ιστορίας, της λαογραφίας, της λαϊκής τέχνης, των τοπικών παραδοσιακών προϊό− ντων, των μουσείων και όλων των εικαστικών μορφών τέχνης του νησιού.

12) Η ενεργοποίηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο του πολιτισμού.

13) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού.

14) Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ− στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι− στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, εκθεσιακών χώρων, κινηματο− γράφων και θεάτρων, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

15) Η ανάδειξη και προστασία μουσείων, μνημείων, σπη− λαίων, χώρων ναυπηγικής τέχνης και ναυτικής παράδοσης,καθώς και αρχαιολογικών, θρησκευτικών και ιστορικών χώρων του νησιού και των εγκαταστάσεων αυτών.

16) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

17) Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσια− κών κτιρίων και ιστορικών σχολικών κτιρίων που παρα− χωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

18) Η διατήρηση της σπάνιας αρχιτεκτονικής κληρο− νομιάς του νησιού μέσα από δράσεις ανάδειξης και αξι− οποίησης σημαντικών κτιρίων, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και πολιτιστική σημασία.

19) Η διοργάνωση διαπολιτισμικών συναντήσεων και εκδηλώσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

20) Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την σύσφιξη των δεσμών της Σάμου με τη Σαμιακή Ομογέ− νεια και τους Σαμιώτες μετανάστες στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και για την ενίσχυση των σχέσεων της Σάμου με αδελφοποιημένες πόλεις.

Τομέας Αθλητισμού και Νεολαίας

1) Η προαγωγή και αναβάθμιση της σωματικής, αισθη− τικής και πνευματικής αγωγής των κατοίκων του Δήμου Σάμου και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων.

2) Η καλλιέργεια των ευγενών αθλητικών ιδεωδών και η συμβολή στην καταπολέμηση της βίας στους αθλη− τικούς χώρους.

3) Η στήριξη και ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητι− σμού στο Δήμο Σάμου με τη δημιουργία ίσων ευκαιριών άθλησης για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα ΑμεΑ.

4) Η συμβολή στην αναβάθμιση της γνώσης στον αθλητισμό με τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, με την προοπτική δημιουργίας αθλητικής Ακαδημίας.

5) Η εύρυθμη διαχείριση και λειτουργία, η συντήρηση και η αξιοποίηση των αθλητικών κέντρων, των γυμνα− στηρίων, των γηπέδων και όλων γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.

6) Η προώθηση και η δημιουργία νέων αθλητικών έρ− γων υποδομής και η βελτίωση των υφιστάμενων αθλη− τικών εγκαταστάσεων για την σωστή ανάπτυξη όλων των αθλημάτων.

7) Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναντή− σεων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους αθλητικούς φορείς και συλλόγους.

8) Η οικονομική ενίσχυση αθλητικών φορέων και συλ− λόγων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

9) Η παροχή κάθε ηθικής και τεχνικής βοήθειας σε όλους τους αθλητικούς φορείς και οικονομικές ενισχύ− σεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε διακεκριμένους αθλητές.

10) Η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης αθλητικού του− ρισμού σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς.

11) Η ανάπτυξη μαθητικού και φοιτητικού αθλητισμού και γενικά κάθε μορφής άθλησης για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της Σάμου.

12) Γενικότερα, η προώθηση με κάθε μέσο του αθλητι− σμού στη Σάμο ώστε το αθλητικό ιδεώδες να προσελ− κύσει το έντονο και διαρκές ενδιαφέρον του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας και να αποβεί παράγοντας ανάπτυξης και ειρηνικής συνύπαρξης.

13) Η προώθηση δράσεων για τη δημιουργική απα− σχόληση, έκφραση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους.

14) Η διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων για την ενημέρωση και την πρόληψη των νέων από κάθε είδους επιβλαβών εξαρτησιογόνων ουσιών.

15) Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες.

16) Η συμμετοχή του ως αναδόχου σε συγχρηματοδοτού− μενα ευρωπαϊκά προγράμματα αθλητισμού και νεολαίας.

17) Η διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων για τη νεο− λαία και η λειτουργία κέντρων νεότητας.

18) Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών ιατρείων.

Τομέας Παιδείας

1) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα− σχόλησης παιδιών.

2) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

3) Η λειτουργία σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής κ.λπ.

4) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών βιβλιοθηκών και η συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη για την προώθηση κοινών εκπαιδευτικών και μορφωτικών προ− γραμμάτων.

5) Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Επαγ− γελματικού Προσανατολισμού και Δημοτικού Κέντρου Δια βίου Μάθησης.

6) Η προώθηση δράσεων για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και πατριδογνωσίας και την συμπερίληψη τους στα αναλυτικά προγράμματα των σχολικών μονάδων.

7) Η χρηματοδότηση και υλοποίηση εκδόσεων για την προώθηση των σαμιακών σπουδών.

8) Η προώθηση εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΥΛΛΟΥ ΒΙΚΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΒΕΡΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΣΚΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ