Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου», κατόπιν συγχώνευσης των διαδημοτικών λιμενικών ταμείων Δήμων Καρλοβασίων − Μαραθοκάμπου, και Βαθέος − Πυθαγορείου.

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου προσδιορίζονται στο από 14-1-1939 Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24/19-01-1939 τ. Α’, όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.

Αρμοδιότητες και λειτουργία του διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτό, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

3. Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιμάνια αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, απαιτείται και η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου.

4. Για την εκτέλεση λιμενικών έργων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών απαιτείται η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν.

5. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε 10 ημέρες αφότου περιήλθε στον Νομικό Πρόσωπο η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου [ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει κάθε φορά]

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να συστήνει επιτροπές οι οποίες θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου, θέτοντας και προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων προς αυτό, προκειμένου να λάβει απόφαση. Παραπομπή θεμάτων σε επιτροπή για μελέτη και εισήγηση εντός προθεσμίας μπορεί να γίνει και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το θέμα δεν έχει εγγραφεί σε ημερήσια διάταξη συνεδρίασης.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσια αποζημίωση, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, που γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο των επιτροπών. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται κατά τις διατάξεις του νόμου 2685/99 και της 2/54866/0022/99 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ή των νόμων και υπουργικών αποφάσεων που θα ισχύουν κάθε φορά. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης, όταν μεταβαίνουν εκτός έδρας προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου του, δύναται για την εύρυθμο λειτουργία του Δ.Σ, να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η παρουσία των καλουμένων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται για την παράσταση τους, ενώπιον του διοικητικού Συμβουλίου αποζημίωση αντίστοιχη με εκείνη που λαμβάνουν τα μέλη των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν.4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 που αφορούν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρακτικά Συνεδρίασης, τις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων, κώλυμα συμμετοχής στη Συνεδρίαση καθώς και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου .

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. [τουλάχιστον επτά [7] μέλη]. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Αρμοδιότητες του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος:

α. Εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο Νομικό Πρόσωπο.

β. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου.

γ. Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και τις διευθύνει.

δ. Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Νομικού Προσώπου, αποφασίζει για τον διορισμό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τον διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε. Διατάζει την είσπραξη των εσόδων και εκδίδει [υπογράφει] τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του νομικού προσώπου.

στ. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

ζ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση , προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις νόμων και δεν προβλέπονται ανωτέρω.

Σε βάρος του Προέδρου, διατάκτη πληρωμών επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε προϊστάμενο υπηρεσίας του νομικού προσώπου ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο αυτού.

Υποβολή αιτήσεως για χορήγηση άδειας απλής χρήσης χώρου με αντάλλαγμα, στις χερσαίες ζώνες λιμένων

Στις αρχές εκάστου έτους οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες προσέρχονται στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση μας , προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα για το τρέχον έτος, ώστε να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια ( Ν. 2971/2001 ).

Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσουν άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. , φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα και η ακριβής έκταση του σε τετραγωνικά μέτρα.

Για όσους έχει σχηματιστεί φάκελος με τα ανωτέρω έγγραφα από τα προηγούμενα έτη και δεν υπάρχουν τυχόν αλλαγές, αρκεί μόνο η κατάθεση της αιτήσεως.

ΤΣΕΡΕ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΖΩΗ (Πρόεδρος)

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος)

ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αναπληρωματικό Μέλος)

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Μέλος)

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος)

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος)

ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Μέλος)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος)