Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Επιτροπής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 01 - 09 - 2014 έως 05 - 03 - 2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

  • Βογιατζής Κων/νος
  • Διακοσταμάτης Γεώργιος
  • Καραγιάννη Ιωάννα
  • Καβαδάκης Ευστράτιος
  • Πατσίδης Κυριάκος
  • Βολακάκης Δημήτριος
  • Καρλοβασίτης Ευάγγελος