Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Την διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας έτους 2023-2025,  προς τρίτους με…
Την διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας έτους 2023-2025,  προς τρίτους με…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» (άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)Καλείστε…
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 07:21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΖ 16-5-2023

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(Άρθρο 75 Ν.3852/10 και άρθρο 77 Ν. 4555/2018).Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» (άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)Καλείστε…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε σε…
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλισης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 8η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την 24η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα…
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 24η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα…
Σελίδα 1 από 26