Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 10:29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Πρόσκληση 2ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  14η  Οκτωβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα    και ώρα έναρξης 13:30’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: