Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 07:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση 1ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  25η Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη    και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: