Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 11:14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29-5-2023

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε να συμμετέχετε   σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 29η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 , στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτου διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ». Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία από την χρηματοδότηση του ταμείου ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 για απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από ΟΕ έως τέλος Ιουνίου.