Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 08:59

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-12-2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: