Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 08:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24-12-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Σύμφωνα με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ΟΙΚ20764/-11-2020 του ΥΠΕΣ οι  συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεως.
Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια   Περιφοράς   την 24η  του μηνός  Φεβρουαρίου  2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μμ   , για   λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: