Νέα

Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 07:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                      

Σάμος την 01/03/2019 

                                                                                                                                
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β):« Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», οι όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις του Δήμου Σάμου που ασχολούνται με την εκμετάλλευση κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας (ενοικίαση ομπρελών ηλίου, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων, θαλασσίων μέσων αναψυχής) καλούνται να προσέλθουν για την υποβολή αίτησης έως 27/03/2019, στις κατά τόπους οικονομικές υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απευθείας παραχώρησης. Οι συμβάσεις παραχώρησης θα έχουν ισχύ έως 31/12/2019.Σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω ΚΥΑ όμορες θεωρούνται και οι παρακάτω επιχειρήσεις:
Εάν μεταξύ της επιχείρησης και της κοινόχρηστης παραλίας - αιγιαλού παρεμβάλλεται:
α) Δημόσιο κτήμα, προκειμένου να καταστεί όμορη με τον αιγιαλό απαιτείται η υποβολή του μισθωτηρίου που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ για την έκταση του παρεμβαλλόμενου δημόσιου κτήματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από νεότερη διάταξη νόμου.
β) Δρόμος έχει εφαρμογή η αριθμ. 548/1993 γνωμοδότηση ΝΣΚ.
γ) Πλατεία έχει εφαρμογή η αριθμ. 1075985/5379/ Β0010/14.10.1991 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 10/1991 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπ. Οικονομικών.
δ) Ιδιωτική έκταση ή έκταση διαχείρισης άλλου φορέα, προκειμένου να καταστεί όμορη και να ολοκληρωθεί η απευθείας μίσθωση, πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης το συναφθέν μισθωτήριο.
Μαζί με την υποβολή της αίτησης ως αναπόσπαστο στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και αποτύπωση του χώρου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.
Η διαδικασία σύναψης των συμφωνητικών μεταξύ του Δήμου και των όμορων επιχειρήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Μαρτίου 2018 (άρθρο 6 την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β)).
Πληροφορίες στo τηλέφωνo : 2273350136.