Νέα

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 08:44

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007, (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007),
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων...