Νέα

Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 10:40

Πρόσληψη επτά ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.ΟΧ. για ανάγκες πυροπροστασίας

Πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων μεσύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνου,έως (4) μήνες, για ανάγκες πυροπροστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-06-2022 έως και 16-06-2022.