Νέα

Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 08:03

Πινάκες κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 2/2021

Πρακτικό Επιτροπής για την αναμόρφωση των Πινάκων κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 με αριθμ. πρωτ. 10937/23-8-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, κατόπιν της αριθμ. 158/2022 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.