Νέα

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 07:02

Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης σειράς δόσεων εμβολιασμού

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 5946/21.12.2021 (ΦΕΚ 6070/22.12.2021 τεύχος Β’) [1]με την οποία προστίθεται άρθρο 1Α στην ΚΥΑ 5570/01.12.2021 (ΦΕΚ 5637/02.12.2021 τεύχος Β') [2] στο οποίο ορίζεται ότι οι εμβολιασμένοι εξωτερικού που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να αιτηθούν διόρθωση της σειράς δόσεων που έχουν καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 [3], εφόσον αυτές δεν αντιστοιχούν, κατά χρονολογική σειρά και αριθμό, με τις δόσεις που αναγράφονται στα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού.