Νέα

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 12:10

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 24-11-2021 έως και 30-11-2021