Νέα

Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 06:39

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.160.900 € (προ ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρωπαική Ένωση (Ταμείο Συνοχής) / Εθνικοί Πόροι (ΠΔΕ)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
1.Αναλυτικός σχεδιασμός όλων των τμημάτων του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού (λογική - φυσική αρχιτεκτονική) τόσο σε επίπεδο δικτύωσης όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων.
2.Προμήθεια και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Εξοπλισμός επικοινωνιών του ΚΣΕ με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
- Εξοπλισμός Η/Υ για την αποθήκευση, επεξεργασία και απεικόνιση των πληροφοριών από το SCADA
- Άδειες χρήσης του λογισμικού εποπτικού ελέγχου (SCADA)
3.Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου.
4.Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού επικοινωνίας (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου, και πιθανοί Αναμεταδότες για την επίτευξη επικοινωνίας δυσπρόσιτων σημείων).
5.Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου όπως μετρητές παροχής/πίεσης, σταθμήμετρα, όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών.
6.Εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών στοιχείων σε όσες θέσεις απαιτείται.
7.Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών παροχής ηλεκτρικής ισχύος σε κάθε τμήμα του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού.
8.Ανάπτυξη και εγκατάσταση των παρακάτω λογισμικών:
• Λογισμικό επικοινωνίας του ΚΣΕ με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
• Λογισμικό Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) των 30 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου
• Λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης του συνόλου αριθμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων
• Λογισμικό ελέγχου του υδατικού ισοζυγίου των Δ.Δ. Σάμου, Βαθέος, Κοκκαρίου, Παλ/κάστρου
9.Παράδοση σχεδίων καθώς και αναλυτικών εγχειριδίων λειτουργίας-συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του έργου.
10.Εγγύηση για την καλή λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού 24 τουλάχιστον μηνών.
11.Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση συστήµατος.
12.Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για 30 ημέρες
ΟΦΕΛΗ : Βασικός στόχος είναι ο εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικός έλεγχος του αντλούμενου ή παραγόμενου ύδατος από τα διάφορα σημεία ώστε να καταστεί όσον το δυνατόν υψηλότερη η ποιότητα του προσφερόμενου ύδατος, καθώς επίσης και η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης, αλλά και η μείωση των απωλειών αυτού.
Εκτός του ελέγχου του διατιθέμενου προς κατανάλωση ύδατος, σκοπός είναι και η προστασία μέσω του ελέγχου ποιότητας της υγείας του τελικού καταναλωτή, ο απομακρυσμένος χειρισμός των ενεργών στοιχείων του δικτύου, ο άμεσος εντοπισμός βλαβών στα διάφορα στοιχεία, αλλά και κατ’ επέκταση από το συνολικό σύστημα η μείωση των υπερχειλίσεων και των διαρροών οι οποίες εμφανίζονται κατά καιρούς στο συνολικό δίκτυο υδροδότησης. Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Σάμου, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 30 απομακρυσμένους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι θα συνδεθούν σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές).