Νέα

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 12:01

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584 /2007 και του άρθρου 20 του Ν.2190/1994, με συμβάσεις...