Νέα

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 11:42

Απόδοση 368.000€ στο Κληροδότημα Αλεξάνδρου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με τον ν.4483/2019, προχώρησε στην απόδοση του ποσού των 368.000,00€, στον Δήμο Δυτικής Σάμου, που αφορά στο Κληροδότημα Αλεξάνδρου, στις 30/04/2020, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 994Β46ΜΦΟΤ-ΣΓΧ/29-04-2020) και το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Αρ. 560.