Νέα

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 11:32

Ενημέρωση πολιτών για την αντιπυρική περίοδο 2020

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε – ενημερώσουμε τους δημότες μας (ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές) να φροντίσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
Θα πρέπει μέχρι τέλος Μαΐου να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αν δε το κάνουν να προβούμε στις νομοθετημένες ενέργειες, με αυτεπάγγελτο καθαρισμό και βεβαίωση πρόστιμων.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Στα πλαίσια ενημέρωσης των δημοτών του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σας γνωρίζουμε ότι:
 

Α) Απαγορεύεται:

1.Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
2.Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300μέτρων.
3.Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές.
4.Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές.
5.Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη.
6.Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
7.Το κάπνισμα μελισσών.
8.Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
9.Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών.
 
Β) Οι δημότες που ασκούν αγροτικές δραστηριότητες – εργασίες, για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, απαγορεύεται να προβαίνουν στην καύση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών σε εκτάσεις που βρίσκονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, είναι επικλινείς (κλίση > 10%) και σε περιοχές με οργανικά εδάφη (οργανική ουσία > 4%). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, επιτρέπεται η καύση ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, αποκλειστικά και μόνο κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

 

1.Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
2.Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
3.Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.
4.Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων - γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκαπάνων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
5.Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (Α΄157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

Γ) Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:

1.Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
2.Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.
3.Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
4.Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
 

Δ) Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται:

1.Στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους.
2.Την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
3.Στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων − σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
Σε περίπτωση εντοπισμού εστίας φωτιάς στην ύπαιθρο από τους πολίτες ή διαφυγή αυτής από τον έλεγχό τους απαιτείται να τηλεφωνήσουν αμέσως στο τηλ.: 199 και ταυτόχρονα να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το ακριβές σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τους τρόπους πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα τους ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε οι πυροσβέστες να την εντοπίσουν έγκαιρα.
Ο έλεγχος των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω.