Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζομένους του Δήμου…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχοντας υπ΄όψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.Τις διατάξεις…