Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την εκποίηση των προς…
Διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου", προεκτιμώμενης αμοιβής…
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2)…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  "Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων" για την αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού προυπολογισμού 222.300,  ευρώ με…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 175.500,00 € με…