Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 09:32

Πρόσκληση υπηρεσίας παιδιάτρου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ενός παιδιάτρου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών ...
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 100.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ…
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.), ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ…
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 147.420,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)