Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού...
Σάββατο, 04 Απριλίου 2020 08:36

Προμήθεια λαμπτήρων LED

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού...
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 11:23

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για…
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις με…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ»,  αρχικού προϋπολογισμού 100.000,00€( μη συμπεριλαμβανομένου του…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ.…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 επιλογή αναδόχου για…