Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχοντας υπ΄όψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.Τις διατάξεις…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών οχημάτων 4Χ4, ενός (1) επιβατικού οχήματος τύπου τζιπ υβριδικής τεχνολογίας και…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν...
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Αστικός εξοπλισμός)»
Διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως", προυπολογισμού 84.303,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή-ών προμήθειας εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σάμου για βελτίωση λειτουργίας των, συνολικού προυπολογισμού 24.674,48 ευρώ.