Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δημοπρασία για την  αγορά ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζωών
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) υδροφόρας 10.000 λίτρων, προυπολογισμού 179.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς το ΔΑΣ για τα Παραδοτέα του στην Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ", στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…
Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, επιλογής Αναδόχου για την…
O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ‘’ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ’’ ΤΥΠΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΤΡΑΤΑ…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών οχημάτων 4Χ4 τύπου τζιπ ή SUB, συνολικού προυπολογισμού 54.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου…
Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021 09:32

Προμήθεια 4 press container

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 4 απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container), χωρητικότητας 10 m3, συνολικού προυπολογισμού 117.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου…
Σελίδα 1 από 16