Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 08:02

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού "Παροχή Διοικητικών, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δράσεων Δημοσιότητας στο Δήμο ΣΑΜΟΥ " - STRATENERGY

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών "Παροχή Διοικητικών, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δράσεων Δημοσιότητας στο Δήμο ΣΑΜΟΥ για στην υλοποίηση της Πράξης Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια - STRATENERGY" προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ