Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 09:23

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Σ.Β.Α.Κ.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σάμου προϋπολογισμού 39.944,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).