Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 10:43

Προμήθεια ξενοδοχειακός εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 85/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια του υποέργου «Ξενοδοχειακός εξοπλισμός» στο πλαίσιο εκτέλεσης του του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 127.074,61 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%) σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 24/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου. Η προμήθεια αφορά στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό (έπιπλα, κλπ) για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου.

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία: