Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 12:33

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και του Γηροκομείου και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους έτους 2016

Ο Δήμαρχος Σάμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές , για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και του Γηροκομείου και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους έτους 2016», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 188 .606 ,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Το κριτήριο κατακύρωσης για τις ομάδες οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου και για το ελαιόλαδο της ομάδας τροφίμων, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου της Διεύθυ νσης Ανάπτυξης της Οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή σε περίπτωση αδυναμίας αντίστοιχο τμήμα οποιασδήποτε άλλης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. Για τις ομάδες τροφίμων ( παντοπ ωλείου), αρτοπωλείου, εμφιαλωμένου νερού και φρέσκου γάλακτος, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγρ αφές της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες «ομάδες», για το σύνολο όμως των ειδών κάθε ομάδας που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την από ρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 24702 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www .promitheus .gov .gr με ημερομηνία έναρξης την 26 η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή 2016 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5 η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα 201 6 και ώρα 15:00 . Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Άρθρο 6 της διακήρυξης . Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς , αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 10 της σχετικής διακήρυξης .

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ή των συμβάσεων είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή των συμβάσεων . Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή των συμβάσεων έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Σάμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, Διοικητήριο, στο τηλ. 2273353521, fax 2273353451. Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.samos.gov.gr/ (Διαγωνισμοί ).

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία: