Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 09:13

Διακήρυξη λαμπτήρων 2016 ΝΕΑ

Ο Δήμαρχος Σάμου διακηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας σύμφωνα με την 11389/93 ΥΑ και τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 17%) και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 28η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.(λήξη  υποβολής  προσφορών) στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σάμου,
Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων 1, 1ος Όροφος Σάμος Σάμου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά συνημμένα αρχεία: