Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022 06:24

2η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ''

Δεύτερη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Οδών Δήμου Ανατολικής Σάμου"
(Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 193627) για την 9η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 και 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 αντίστοιχα.