Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 07:08

Αναβάθμιση Μ.Ε.Λ. Χώρας Σάμου

Ο Δήμος  Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου αναβάθμιση Μ.Ε.Λ. Χώρας Σάμου (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 194980) προυπολογισμού 2.550.000€ προ Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής με αξιολόγηση μελέτης.