Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022 07:13

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ'' (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 193627) ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΚΑΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.