Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 18:48

Διαγωνισμός έργου για τη συντήρηση του κτιρίου της Σαμιακής Αγοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ"