Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 09:15

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 147.420,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)