Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 05:35

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Εργασίες χλωριώσεων"

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Εργασίες χλωριώσεων", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προυπολογισμού 152.614,80 ευρώ.