Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 32, ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Β’ ΥΠΟΠΕΡ. ΓΓ’ ΤΟΥ Ν.4412/2016).ΓΙΑ…
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 09:13

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ (CPV 44112000-8, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση θεμελιακής εδαφόπλακας Πυθαγόρειου Γυμνασίου (CPV…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για ανάθεση της προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 225181)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ…
Ο ∆ήµος Ανατολικής Σάµου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» για το σχολικό έτος…
Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, συνολικού προυπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Μυτιληνιών»
O Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ…
Σελίδα 1 από 22