Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Λαμβάνοντας υπόψη, το Α.Π 44994ΕΞ/2021/ΥΨηΔ/20/12/2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,Δ/νση Διαχείρισης,Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων-Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας…
Δημοπρασία για την  αγορά ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζωών
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) υδροφόρας 10.000 λίτρων, προυπολογισμού 179.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς το ΔΑΣ για τα Παραδοτέα του στην Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ", στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…
Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, επιλογής Αναδόχου για την…
Σελίδα 1 από 16