Κανονιστικές Αποφάσεις

Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 12:40

Απόφαση Δημάρχου για την τοποθέτηση συμβούλου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1776-05/11/2020 απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκαν στον κ. Καρλοβασίτη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Ο ανωτέρω θα ενεργεί αμιγώς συμβουλευτικά και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, για την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησης της, ή της ανάκλησης της, χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.