Κανονιστικές Αποφάσεις

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 11:05

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19

Έχοντας υπόψη:α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του...