Αποφάσεις

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 05:10

Ορισµός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59 και 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/07-06-
2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης»...
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ »