Αντιδήμαρχοι

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων.

Ο Δήμαρχος ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της «Σύμπραξης», ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης έως 31/12/2022 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, με εκχώρηση υπογραφής, ως ακολούθως:

vasilis-valkamlis

Βαλκαμλής Βασίλειος

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:

1. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πυθαγορείου.

2. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

3. Εποπτεύει τον συντονισμό οριζόντιων δράσεων και παρεμβάσεων στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.

4. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

5. Τελεί πολιτικούς γάμους.

giorgos-dionysiou

Διονυσίου Γεώργιος

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

3. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (Τ.Π.Ε.), της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

4. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

5. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Βαθέος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

6. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

7. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

8. Τελεί πολιτικούς γάμους.

kaila

Κάιλα Δέσποινα

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου, (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας και διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης).

2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Άθλησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου, (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του τομέα Αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού της Διεύθυνσης).

4. Τελεί πολιτικούς γάμους.

karas

Καρράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

2. Την αρμοδιότητα Αγροτικής Οδοποιίας και εποπτείας των ρεμάτων διοικητικής ευθύνης του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

3. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας και διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

4. Τις αρμοδιότητες του τομέα Αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού στις Δημοτικές Ενότητες Βαθέος και Πυθαγορείου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

5. Τις αρμοδιότητες για δράσεις εθελοντισμού.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:

1. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και αυτές του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου και συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

3. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.

4. Έχει την ευθύνη μέριμνας για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

5. Έχει την ευθύνη υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

6. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου

7. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.

8. Τελεί πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.

michalis-mitsos

Μητσός Μιχάλης

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

2. Τις αρμοδιότητες για θέματα μεταφορών, δημοτικής συγκοινωνίας και κυκλοφοριακών θεμάτων.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος:

1. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και αυτές του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος και συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. καθώς και της Ανακύκλωσης.

3. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

4. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

5. Έχει την ευθύνη μέριμνας για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

6. Έχει την ευθύνη υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

7. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.

8. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Διονυσίου Γεωργίου.

9. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος.

10. Τις αρμοδιότητες για δράσεις εθελοντισμού στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.

11. Τελεί πολιτικούς γάμους.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλκαμλής, ο οποίος και αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα εν λόγω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διονυσίου Γεώργιος, κωλυομένου ή απουσιάζοντος δε αυτού κατά σειρα:

    • ο Αντιδήμαρχος, κος Μιχάλης Μητσός
    • ο Αντιδήμαρχος, κος Ευάγγελος Καρράς
    • η Αντιδήμαρχος, κα Δέσποινα Κάιλα
kiassos

Κιάσσος Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία. Δημοτικός Σύμβουλος της «Σύμπραξης» με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Επίσης ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του θα:

•Επιβλέπει και θα συντονίζει τις ενέργειες του Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών μονάδων του Νομού, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα των αναλαμβανομένων δράσεων, προς όφελος της διασφάλισης της υγείας των πολιτών

•Εκπροσωπεί το Δήμο Ανατολικής Σάμου σε συναντήσεις / συσκέψεις, άλλους συναρμόδιους φορείς για επιστημονικά θέματα που άπτονται θεμάτων προστασίας της δημόσιας υγείας

•Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ανάληψη προληπτικών δράσεων τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών προς του πολίτες

•Εποπτεύει την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.

vogiatzis

Βογιατζής Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία. Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος με τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Του τομέα Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Εγκαταστάσεων,

2.Του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Άθλησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του θα:

•Εποπτεύει την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων

•Συντονίζει, σχεδιάζει και θα εισηγείται τα προγράμματα άθλησης και τις αθλητικές εκδηλώσεις

•Μεριμνά για την υγειονομική περίθαλψη των αθλουμένων προκειμένου να συντονίζονται οι ενέργειες του Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών μονάδων του Νομού, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα των αναλαμβανομένων δράσεων, προς όφελος της διασφάλισης της υγείας των πολιτών στους χώρους άθλησης

•Εκπροσωπεί το Δήμο Ανατολικής Σάμου σε συναντήσεις / συσκέψεις, με άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα που άπτονται στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τοπικής, εθνικής ή διακρατικής κλίμακας

•Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών καθώς και για την διάχυση του αθλητικού ιδεώδους στην κοινωνία

•Εποπτεύει την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε αθλητικούς χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.

Επιπροσθέτως, στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητα Βαθέος, ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα είναι συναρμόδιος για:

•Την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα

•Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα

•Την ευθύνη μέριμνας για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας

•Την ευθύνη υπογραφής, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας

•Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος

•Την εποπτεία της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος

•Τις δράσεις εθελοντισμού στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος