Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018 21:26

Κέντρο Κοινότητας Σάμου

 Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο" 2014 -2020"

Τίτλος πράξης *

Title

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

Φορέας

Λειτουργίας/ Δικαιούχος

Project Operator/

Beneficiary

 Δήμος Ανατολικής Σάμου

Περιοχή Χωροθέτησης

(π.χ. Δήμος)*

 ΣΑΜΟΣ

 

Προϋπολογισμός 

(Σύμβαση)/ Budget

 €233.280

Ταμείο*

Fund

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 EuropeanSocialFund (ESF)

Περιγραφή *
Project description

Δημιουργία Δομής- Κέντρο Κοινότητας- στο Δήμο Ανατολικής Σάμου το οποίο εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της Σάμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες- με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Επίσης, πέρα από τη διάχυση της πληροφορίας, τα ΚΚ παρέχουν και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Είναι δομές που λειτουργούν συμπληρωματικά, και δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, αλλά διευρύνουν το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους. Στα Κέντρα Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ). Συγχρόνως στο Κέντρο Κοινότητας, το ΕΕΕ, την ανθρωπιστική βοήθεια.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δέιτε ενημερωτικό video για τα Κέντρα Κοινότητας. 

https://www.youtube.com/watch?v=W-BodPznjBY

 

Κέντρο Κοινότητας Σάμου

Το Κέντρο Κοινότητας  Σάμου είναι μια νέα δομή για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα , καθώς και την διασύνδεσή τους με όλες τις

υπηρεσίες και τα προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του.

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί τον αισθητήρα κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα πρώτο σταθμό υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου καθώς και το Παράρτημα Ρομά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου και εποπτεύονται από αυτή.

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου και του Παραρτήματός του, ο οποίος θα καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα. Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα - οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, ΑμEΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζεται αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου Σάμου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

  1. Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
  3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει:

  • Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται. 
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα») από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της, έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
  • Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από: Κοινωνικό Λειτουργό, Παιδαγωγό, Ψυχολόγο και Διοικητικό Υπάλληλο.

Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 8:00 ως τις 16:00

Τηλέφωνο: 22730-22975 & 22730 27661