Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 12:17

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 20-1-2020

Θέμα: Πρόσκληση 1ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  20η  Ιανουαρίου   2020 ημέρα  Δευτέρα     και ώρα έναρξης 13:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:                           1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέμα 10 )