Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 12:24

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 15-11-2019

Θέμα: Πρόσκληση 3ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  15η  Νοεμβρίου  2019 ημέρα Παρασκευή    και ώρα έναρξης 13:30’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: