Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Σάμου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για τον Δήμο Σάμου
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων…