Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 09:16

Αποκατάσταση Υποσκαφής Προβλήτα Πρόσδεσης Πλοίων Λιμένα Μαλαγαρίου

Το Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή...